Informator kandydata

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I REKRUTACJI DO SZKÓŁ 2021/22

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym
  od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
   od 25 czerwca  do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  do 21 lipca 2021r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  22 lipca 2021 r. 
 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
  od 17 maja do 26 lipca 2021r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 23 lipca do 30 lipca 2021r., do godz.15.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  2 sierpnia 2021 r. 
 • poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
  2 sierpnia 2021 r. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (formularz elektroniczny dostępny tutaj oraz   w kancelarii uczniowskiej szkoły)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245); (skierowanie należy pobrać w kancelarii uczniowskiej szkoły od 17 maja do 16 lipca 2021r.),
 • dwa zdjęcia
 • dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata).

SPRAWDŹ >>> Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych branżowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE – 2021/22

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH:

 • JĘZYK POLSKI
 • MATEMATYKA
 • Informatyka 
 • Wiedza o społeczeństwie
 • ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

MECHATRONIK

 • JĘZYK POLSKI
 • MATEMATYKA
 • Informatyka
 • Wiedza o społeczeństwie 
 • ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

KLASY WIELOZAWODOWE

 • JĘZYK POLSKI
 • MATEMATYKA
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

PLAN NABORU – 2021/22

L.p

Zawód

Okres kształcenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

1.

Mechatronik

3 lata

0,5

10

2.

Operator obrabiarek skrawających

3 lata

0,5

10

3.

Klasy wielozawodowe

3 lata

2

50