KLASY WIELOZWADOWE

CZAS TRWANIA

3 lata

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

Język obcy
Wychowanie fizyczne

INFORMACJE O KIERUNKACH:

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach:

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem, uzyskującym podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

Realizowane są na statusie pracownika młodocianego, który ma prawo do: wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego oraz gromadzenia okresu stażu zawodowego.

W okresie nauki zawodu, uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.