kontakt@zsbialystok.edu.pl | 85 654 16 30

Załącznik do Uchwały nr 10 Rady T/O  
z dnia 05.03.2021

Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce  

w Branżowej Szkole I Stopnia nr 10 w Białymstoku

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce, zwany dalej „regulaminem” określa:

  1. Osoby uprawnione, kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce;
  2. Wysokość stypendium za wyniki w nauce;
  3. Tryb składania i rozpatrywania wniosków;
  4. Terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki.

Rozdział 2

Zasady ogólne przyznawania stypendium

§ 2. Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.:

stypendium za wyniki w nauce;

§ 3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się raz w roku na koniec roku szkolnego.

Rozdział 3

Osoby uprawnione, kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce są przyznawane dla najlepszego ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10

§ 5. Stypendium za wyniki w nauce przyznane są uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, ale nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie,    w którym przyznaje się to stypendium.

§ 6. Wysokość stypendium za wyniki w nauce, co roku  określa  organ prowadzący szkołę.

§ 7. Stypendium za wyniki w nauce  będzie  finansowane ze środków pochodzących z  1% podatku dochodowego od osób fizycznych.   

Rozdział 4

Tryb składania i rozpatrywania wniosków

§ 8. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną do 15 czerwca każdego roku .

§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej następnego dnia roboczego po zatwierdzeniu wyników i klasyfikacji rocznej.

§ 10. Komisja stypendialna wydaje opinię na temat wniosku i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

§ 11. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na zakończenie roku szkolnego w formie vouchera.

Rozdział 5

Termin i forma wypłaty stypendium

§ 12. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w roku szkolnym, tj.

 do 10 lipca danego roku.

§ 13. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 14. Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 15. Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła.

§ 16. Regulamin wchodzi w życie   05  marca 2021 r.

§ 17. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.