TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00


– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
 od 26 czerwca  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. do godz.15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 04 sierpnia 2020r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r.

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r.

– potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r., do godz.15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
19 sierpnia 2020 r.

PARTNERZY