TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I REKRUTACJI DO SZKÓŁ
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Szkoły ponadpodstawowe/ ponadgimnazjalne dla młodzieży/ dorosłych:

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym
od 12 lipca do 19 lipca 2019 r. do godz. 16.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 5 sierpnia 2019 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
8 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
19 sierpnia 2019 r. o godz. 14.30

PARTNERZY