Wymagane dokumenty do Szkoły Podstawowej

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej (formularz elektroniczny dostępny tutaj oraz w kancelarii uczniowskiej szkoły)
  • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • ksero skróconego aktu urodzenia
  • dwa aktualne zdjęcia
  • dodatkowe dokumenty: opinia ze szkoły, opinia PPP, orzeczenie PPP, badania lekarskie – dokumenty powinny być oryginalne lub poświadczone zgodnością z oryginałem przez organ wydający dokument.

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Rozmowa z kandydatem ma na celu zweryfikowanie jego motywacji do podjęcia nauki w naszej szkole oraz diagnozę jego preferencji, zainteresowań i mocnych stron.

Rozmowa prowadzona jest z uczniem w obecności rodzica.

Na rozmowę należy umówić się w sekretariacie na konkretną godzinę od 9.00 do 12.00.