WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (formularz elektroniczny dostępny tutaj oraz   w kancelarii uczniowskiej szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245); (skierowanie należy pobrać w kancelarii uczniowskiej szkoły od 11 maja do 14 lipca 2020r.),
 • dwa zdjęcia,
 • dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata).

Badania kandydatów do szkół

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych branżowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).