WZO

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w Branżowej Szkole I Stopnia nr 10 w Białymstoku

§ 35

1.Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do :

1)wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających
 z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania-w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie.

4.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie;

2)udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

3)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o  postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

5.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie  przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych, rocznych i końcowych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny z zachowania;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych  uczniom  nieklasyfikowanym z powodu usprawiedliwionej nieobecności, lub za zgodą rady pedagogicznej nieklasyfikowanym  z powodów nieusprawiedliwionych;

5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 

6)ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu
 oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Ocenianie ucznia z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 36

1.Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa semestry:

1)pierwszy semestr trwa od  pierwszego dnia zajęć do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej  zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej w  ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi;

2)drugi semestr trwa od dnia następującego po Radzie Pedagogicznej , o której mowa w pkt.1 i trwa do ostatniego dnia zajęć.

2.Uczeń podlega klasyfikacji:

1)śródrocznej i rocznej;

2)końcowej.

3.Nauczyciele  w terminie do dnia 30 września informują na pierwszych zajęciach z przedmiotu uczniów i rodziców o :

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych , rocznych
 i końcowych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych  wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej i końcowej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

4.Wychowawca  klasy w terminie do 30 września na pierwszych zajęciach z uczniami   i na pierwszym zebraniu z rodzicami informuje o :

1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej i końcowej klasyfikacyjnej zachowania.

5. Nauczyciele i wychowawca klasy przekazanie informacji uczniom dokumentują wpisami w dzienniku,  rodzice otrzymują informacje na piśmie za pośrednictwem uczniów. Zapoznanie się z informacją od nauczycieli rodzice potwierdzają  podpisem.

6. Statut jest udostępniany uczniom i rodzicom w pokoju nauczycielskim  i na stronie internetowej szkoły.

§ 37

1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w § 45  ust.4 i 5.

3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

1)egzaminu klasyfikacyjnego;

2)egzaminu poprawkowego;

3)sprawdzianu wiadomości i umiejętności , w przypadku zastrzeżeń do oceny są udostępnianie do wglądu uczniom
 lub ich rodzicom.

4.Udostępnianie do wglądu bieżących prac pisemnych uczniów nie wymaga składania wniosku. Sprawdzone i ocenione prace pisemne  kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji danego przedmiotu w terminie do 2 tygodni od daty przeprowadzonej pracy kontrolnej.

5.Prace pisemne mogą być udostępniane do wglądu rodzicom na ich życzenie, podczas zebrań  rodziców , indywidualnych konsultacji z nauczycielem , w siedzibie szkoły lub udostępnione do domu z obowiązkiem ich zwrotu. 

6.Wskazane jest aby udostępnienia pracy dokonywał nauczyciel , który ją oceniał, jeżeli jest to niemożliwe- inny upoważniony przez niego nauczyciel , dyrektor lub wicedyrektor.

7.Nie można wydawać pisemnych prac kontrolnych, o których mowa w ust.3 stanowiących dokumentację przebiegu nauczania, kopiowania lub fotografowania. Udostępnianie tych prac odbywa się w  szkole. Pozostałe prace uczniów udostępnia się łącznie z możliwością ich wyniesienia ze szkoły, kopiowania lub fotografowania. 

8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania prac pisemnych uczniów z danego roku szkolnego do 31 sierpnia.

§ 38

1.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych

 i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania ,
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadku ucznia:

1)posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych
 i indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej , o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej , wskazującą na  potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii;,

3)nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-2, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole-na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

4)posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –na podstawie tej opinii.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć , a w przypadku wychowania fizycznego-także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony
 w tej opinii.

5. Dyrektor szkoły zwalnia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki , na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć , o którym mowa w ust.5 , uniemożliwia ustalenie  śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej , w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony „ lub „zwolniona”.”

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera , z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca nauki
 w szkole na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ,
 w tym poradni specjalistycznej , z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

8.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.7 , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony” albo „zwolniona”.

10.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)bieżące;

2)śródroczne i roczne;

3)końcowe.

 11.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie , co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się uczyć.

§ 39

1.Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej , o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej  i nie później
niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej , prowadzącego zajęcia z uczeniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia , o której mowa w ust.1 , może być wydana także uczniowi szkoły.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców lub pełnoletniego ucznia.

§ 40

1.Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu za semestr  pierwszy  osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji śródrocznej wychowawcy klas organizują zebrania z rodzicami informując
 o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  z zajęć edukacyjnych
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny zachowania ,  z tym że w klasach I-III w przypadku :

1)obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2)dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

3a. Na klasyfikację końcową składają się:

1/roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo najwyższej;

2/roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;

3/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.

3b. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.

4. Na miesiąc przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej roczne i końcowe  wyniki klasyfikacji nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz  wychowawcy klas  są zobowiązani poinformować ucznia
 i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych i końcowych ocenach niedostatecznych , nieklasyfikacji z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej i końcowej  ocenie nagannej z zachowania.

5. Na 14 dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej roczne i końcowe wyniki klasyfikacji nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz  wychowawcy klas  są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych i końcowych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 i przewidywanej rocznej i końcowej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

6.Przewidywane roczne i końcowe  oceny klasyfikacyjne , o których mowa w ust. 4 i 5 wystawiane są ołówkiem przez nauczycieli i wychowawcę klasy w dzienniku w rubryce –oceny roczne lub końcowe.

7.Potwierdzenie przekazania informacji, o której mowa w ust.4 i 5 dokumentowane jest w zeszycie kontaktów założonych dla każdej klasy. W przypadku braku takiej możliwości informacja przesyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 41

1. W klasach I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu  edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

1a.Począwszy od klasy IV ustala się następującą skalę ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych;

1)stopień celujący-6;

2)stopień bardzo dobry-5;

3)stopień dobry-4;

4)stopień dostateczny-3;

5)stopień dopuszczający-2;

6)stopień niedostateczny-1.

2.Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt1-5.

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1 pkt6.

4. Przy wystawianiu ocen śródrocznych, rocznych i końcowych używa się wpisu w pełnym brzmieniu.

5.Uczeń powinien w każdym semestrze uzyskać   minimalną liczbę ocen cząstkowych:

1) 3 – w przypadku wymiaru przedmiotu 1 raz w tygodniu;

2) 5 -w przypadku wymiaru przedmiotu  2 razy w tygodniu;

3)7 -w przypadku wymiaru przedmiotu 3 i więcej razy w tygodniu, z zastrzeżeniem ust.6.

6. uchylony

§ 42

1.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

1)opanował w pełni wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań ponadpodstawowych;

2)w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych proponuje nietypowe rozwiązania;

3)wykorzystuje wiedzę międzyprzedmiotową;

4)systematycznie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:

1)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poziomie ponadpodstawowym;

2)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;

3)samodzielnie rozwiązuje problemy;

4)prezentuje aktywną postawę wobec przedmiotu.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)opanował w większości wymagania ponadpodstawowe;

2)samodzielnie rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności;

3)wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1)opanował wymagania z poziomu podstawowego;

2)potrafi posiadaną wiedzę i umiejętności wykorzystać do rozwiązywania prostych  zadań w sytuacjach typowych.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

1)przy pomocy nauczyciela potrafi odpowiedzieć na proste pytania i wykonać proste zadania;

2)potrafi zdefiniować proste pojęcia, ale ma problemy z ich praktycznym wykorzystaniem;

3)opanował w ograniczonym zakresie wymagania podstawowe , a stopień ich opanowania umożliwia mu kształcenie
w klasie programowo wyższej.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1)nie opanował wymagań określonych na ocenę dopuszczającą;

2)nie opanował podstawowych pojęć i definicji;

3)nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostego zadania;

4)nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;

 5)z prac pisemnych otrzymuje oceny niedostateczne lub do nich nie przystępuje;

6) nie uczestniczył w konsultacjach , o których mowa w § 46 ust.7.

§ 43

1.Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

1)wzorowa;

2)bardzo dobra;

3)dobra;

4)poprawna;

5)nieodpowiednia;

6)naganna.

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 44

1.Przyjmuje się następujące kryteria oceniania zachowania śródrocznego ,  rocznego i końcowego:

Ocena

Kary udzielone uczniowi w semestrze I

Kary udzielone uczniowi w semestrze II

Naganna

Otrzymanie 

nagany dyrektora 

Otrzymanie

nagany dyrektora 

Nieodpowiednia

Otrzymanie 

nagany dyrektora

Otrzymanie 

upomnienia wychowawcy

Poprawne

Otrzymanie 

upomnienia wychowawcy

Otrzymanie 

upomnienia wychowawcy

Otrzymanie 

nagany dyrektora

Nie zastosowano 

systemu karania

Dobre

Nie zastosowano systemu karania

Nie zastosowano systemu karania

Bardzo dobre 

Spełnia kryteria na ocenę dobrą i uzyskał frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych minimum 80%

Spełnia kryteria na ocenę dobrą i uzyskał frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych minimum 80%

Wzorowe 

Spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo wykazuje się dużą kulturą osobistą i jest aktywny  w życiu szkoły

Spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo wykazuje się dużą kulturą osobistą i jest aktywny  w życiu szkoły

2. Przy innym przebiegu oceny zachowania ucznia w semestrach , ocenę roczną stosuje się odpowiednio.

3.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie , na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej.

§ 44 a

1.Oceny śródroczne, roczne  i końcowe  wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

3.Oceny za sprawdziany diagnostyczne nie są brane pod uwagę przy wystawianiu  ocen: śródrocznych, rocznych
  i końcowych.

ocena

średnia ważona

niedostateczny

niższa niż 1,59

dopuszczający

1,60 – 2,59

dostateczny

2,60 – 3,59

dobry

3,60   – 4,59

bardzo dobry

wyższa niż 4,60

celujący

wyższa niż 5,40

§ 45

1.Sprawadzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzane jest systematycznie  w ciągu całego roku szkolnego,
w różnych formach warunkujących maksymalną obiektywność ustalonej oceny. 

2. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych z :muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego powinno mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych, z uwzględnieniem § 38 ust.3.

3. Ustala się następujące formy sprawdzania poziomu opanowania wymagań edukacyjnych:

1)praca domowa – oceniana jest  minimum raz w semestrze w przypadku zajęć odbywających się 1 w tygodniu, minimum 2 razy w semestrze w przypadku zajęć pozostałych;

2)praca kontrolna  – dokumentowana w dzienniku kolorem czerwonym ,trwająca minimum godzinę lekcyjną, obejmująca swoim zakresem określoną w planie wynikowym partię materiału , o której uczeń jest informowany  z tygodniowym wyprzedzeniem; nauczyciel ołówkiem wpisuje w dzienniku zapowiedzianą klasówkę oraz jej zakres; w jednym dniu może być zaplanowana jedna praca kontrolna , w tygodniu maksymalnie 3;

3)kartkówka- forma pisemna trwająca nie dłużej niż połowa godziny zajęć , obejmująca swym zakresem tematy z 3 ostatnich lekcji , o kartkówce uczeń nie zostaje uprzedzony;

4)odpowiedź ustna-oceniana  minimum raz w semestrze;

5)sprawdziany diagnostyczne;

6)testy;

7)egzaminy próbne.

4.Zasady oceniania poziomu opanowania wymagań edukacyjnych:

1)odpowiedzi ustne- nauczyciel krótko uzasadnia wystawioną ocenę;

2)oceny z prac pisemnych, z wyjątkiem prac , w których nie uwzględniono punktacji na poszczególne oceny uzupełniane
są krótkim opisem uzasadniającym wystawioną ocenę,

3)oceny z prac pisemnych ustala się zgodnie z następującą punktacją:

Ocena*

% punktów

Niedostateczny

0-29

Dopuszczający

30-49

Dostateczny

50-74

Dobry

75-84

Bardzo dobry

85-95

Celujący

96-100

*przy ocenie stawia się „-„ w przypadku gdy uczeń uzyskał dolną granicę punktów na daną ocenę, lub „+” gdy uzyskał górną granicę punktów na daną ocenę;

4)w przypadku uczniów, posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim liczbę punktów ustaloną w pkt 3 obniża się o 4%.

5. Przy ustalaniu oceny śródrocznej, rocznej i  końcowej poza poziomem opanowania wymagań edukacyjnych uwzględnia się:

1)udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych w tym indywidualnych konsultacjach z nauczycielami, w przypadku ucznia
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;

2)systematyczność uczęszczania i przygotowywania na zajęcia;

3)aktywność na zajęciach ( plusy i minusy); 5 plusów ocena -5, 5 minusów-ocena-1;

4)udział  i wkład w prace grupowe;

5)systematyczność prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

§ 46

1.Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania, po nieobecności usprawiedliwionej trwającej co najmniej tydzień. 

2.Uczeń, który bierze udział w konkursach, zawodach, przedstawieniach teatralnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę , które wymagają od ucznia dodatkowego wysiłku, ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych na dzień przed przedsięwzięciem , w którym bierze udział.

3. Uczeń może zgłosić bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej nie przygotowanie do zajęć: 2 razy w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze do 3 godzin tygodniowo, 3 razy w przypadku pozostałych przedmiotów. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie nie jest zwolniony z pisania zapowiedzianej pracy kontrolnej. 

4.Prace pisemne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie przystąpił do pisania pracy, powinien przystąpić jej do napisania w terminie 2 tygodni od powrotu na zajęcia. Termin pisania zaległej pracy ustala nauczyciel, po godzinach zajęć ucznia. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia  w wyznaczonym terminie nauczyciel w miejsce „ nb-nieobecny ” wstawia ocenę niedostateczną.

5. W przypadku ocen cząstkowych istnieje możliwość poprawy jedynie prac kontrolnych z wyjątkiem prac stylistycznych
 z języka polskiego.

6. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i odbywa się poza godzinami zajęć ucznia, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac, w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń pisze poprawę tylko raz , a uzyskana ocena zostaje wpisana
 do dziennika. Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać każdy ocenę przewidzianą w skali ocen. Przy ocenie śródrocznej, rocznej lub końcowej  pod uwagę bierze ocenę wyższą. 

7.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków:

1)o konieczności uzupełnienia braków decyduje na podstawie oceny poziomu osiągnięć edukacyjnych nauczyciel;

2)o niepowodzeniach ucznia informowany jest rodzic;

3)uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach w ramach godzin do dyspozycji uczniów.

§ 47

1.Śródroczne , roczne i końcowe  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczną , roczną i końcową klasyfikacyjną ocenę
z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna i końcowa  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

4. Przy ustalaniu rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , nieklasyfikowanego śródrocznie każdy nauczyciel analizuje obecności ucznia na zajęciach w skali roku szkolnego.

5. W przypadku ucznia, który nie został klasyfikowany śródrocznie, a w skali roku szkolnego spełnił wymóg uczestniczenia
 na połowie obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych zrealizowanych dla danego oddziału nauczyciel wystawia ocenę roczną
lub końcową.

6. Warunkiem uzyskania oceny rocznej, końcowej , w przypadku ucznia, o którym mowa w ust.5  jest uzyskanie w skali roku szkolnego liczby ocen cząstkowych z zajęć edukacyjnych, o której mowa w §  41 ust.5. W przypadku niewystarczającej liczy ocen cząstkowych uczeń pisze zaległe prace kontrolne za zakresu semestru , w którym nie został klasyfikowany.

7.Uzyskanie oceny śródrocznej ,rocznej i końcowej wyższej niż przewidywana o jeden stopień w skali oceniania uwarunkowane jest:

1)obecnością na ponad połowie obowiązkowych zajęć z przedmiotu;

2)usprawiedliwionymi nieobecnościami na zajęciach;

3)posiadaniem zeszytu przedmiotowego;

4)zaliczeniem  partię materiału na ocenę o jaką uczeń się ubiega.

8.Tryb uzyskania oceny śródrocznej ,rocznej  i końcowej wyższej niż planowana:

1)uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy przewidywanej oceny;

2)jeżeli uczeń spełnia warunki określone w ust. 7 pkt 1-3 nauczyciel wyznacza partię materiału do zaliczenia w terminie jednego tygodnia;

3)jeżeli  uczeń zaliczy partię materiału na oceną o jaką się ubiega, to ocena klasyfikacyjna zostaje podwyższona o jeden stopień w stosunku do przewidywanej.

9. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i ocena klasyfikacyjna z zachowania wystawiane
są przez nauczycieli długopisem na 3 dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§ 48

1. Uczeń może nie być klasyfikowany jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej lub końcowej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie , za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodów usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej, z zastrzeżeniem ust.3a.

3a. Warunkiem wyrażenia zgody przez radę pedagogiczną na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego ucznia nieklasyfikowanego z powodów nieusprawiedliwionych jest spełnienie przez niego łącznie następujących warunków:

1/minimalna 30% obecność na obowiązkowych zajęciach na dzień rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej lub końcowej;

2/maksymalnie liczba 3 przedmiotów , z których uczeń nie został klasyfikowany rocznie
 lub końcowo.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5.Egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z przyczyn usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych przeprowadza komisja w składzie:

1)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako przewodniczący komisji;

2)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. W przypadku ucznia przechodzącego  ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej ,
albo szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej , o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor.

7.Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej jest przyjmowany do klasy , po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczęszczał , na podstawie kopii arkusza ocen, poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania.

8.W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły niepublicznej
 do szkoły publicznej można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.

9. Egzamin klasyfikacyjny uczniowi przeprowadza komisja w składzie:

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –jako przewodniczący komisji,

2)nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany ten egzamin.

10.W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin ,  o którym mowa w ust.9 , dla ucznia ,który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole  na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego
w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

11.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

12.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki , informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

13.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami.

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie
 z ust.13 ,przystępuje do niego w terminie ustalonym przez dyrektora , przed terminami egzaminów poprawkowych. 

15.Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –rodzice ucznia.

16.Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół , zawierający w szczególności:

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

2)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji , o której  mowa w ust.5 i 9,

3)termin egzaminu klasyfikacyjnego,

4)zadania egzaminacyjne,

5)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację
 o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem   §49 i § 50 ust.1.

19.W przypadku gdy uczeń w szkole , z którego przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywne oceny roczne ,a w klasie do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub węższym zakresie , uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach.

§ 49

1.Uczeń i jego rodzice  mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora , jeżeli uznają , że roczna, końcowa  ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna, końcowa  ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2.Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem , zgłasza się  w formie pisemnej od dnia ustalenia oceny rocznej, końcowej  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjnej z zachowania , nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości , zastrzeżenie zostaje oddalone.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, końcowa  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna, końcowa  ocena klasyfikacyjna  z zachowania została ustalona z naruszeniem przepisów prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny , dyrektor powołuje komisję , która:

1)w przypadku rocznej, końcowej oceny z zajęć edukacyjnych –przeprowadza się sprawdzian wiadomości  i umiejętności
 w formie pisemnej i ustnej; z przedmiotów takich jak:plastyka , muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne
 ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych;

2)w przypadku rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjnej z zachowania-ustala roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania
w drodze głosowania zwykła większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6.W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)dyrektor szkoły albo wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel-jako przewodniczący komisji;

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjne z zachowania:

a)dyrektor szkoły albo wyznaczony prze dyrektora szkoły nauczyciel- jako przewodniczący komisji;

b)wychowawca oddziału;

c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

d)pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

e)psycholog , jeżeli jest zatrudniony w szkole;

f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

7. Nauczyciel , o którym mowa w ust.6 pkt.1 lit.b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym , że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
 w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Komisja , o której mowa w ust. 6 pk.2 , ustala roczną, końcową  ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku  równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

9. Ustalona przez komisję roczna, końcowa  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna, końcowa  klasyfikacyjna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem oceny niedostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego , z zastrzeżeniem § 50 ust 1.

10.Z prac komisji sporządza się protokół , zawierający w szczególności:

1)w przypadku rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzany sprawdzian;

b)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności;

d)imię i nazwisko ucznia;

e)zadania sprawdzające;

f)ustalona ocenę klasyfikacyjną;

2)w przypadku rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)imiona i nazwiska członków komisji;

b)termin posiedzenia komisji;

c)imię i nazwisko ucznia;

d)wynik głosowania;

e)ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz  z uzasadnieniem.

11. Do protokołu, o którym mowa w ust.10 pkt 1 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez  ucznia zadania praktycznego.

12.Uczeń, który  z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1
w wyznaczonym terminie , może do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora
 i w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

13.Przepisy ust.1 -11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, końcowej  oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego , z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust.6 ,  jest ostateczna..

§ 50

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, końcowej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, , techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w ustalonym terminie , może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora ,  nie później jednak niż do końca września.

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora . W skład komisji wchodzą:
1)dyrektor albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący;

3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne-jako członek komisji.

6. Nauczyciel , o którym mowa w ust. 5 pkt 2 , może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną  prośbę
 lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne , z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

2)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)termin egzaminu poprawkowego;

4)imię i nazwisko ucznia;

5)zadania egzaminacyjne;

6)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole promować
do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

10.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna , z zastrzeżeniem §49 ust.13.