BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – INFORMATOR KANDYDATA

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Branżowej Szkoły II stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej i zaświadczenie o zawodzie MEN-I/76; świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
 od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 12 lipca 2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18 lipca 2023 r. do godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie >>>pobierz pdf <<<
od 15 maja do 19 lipca 2023r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia/ zasadniczej szkoły zawodowej i oryginału zaświadczenia/ świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 21 lipca 2023r., do godz.15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
24 lipca 2023 r., do godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
24 lipca 2023 r., do godz. 14.30

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Branżowej Szkoły II stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w przypadku kandydatów niepełnoletnich.

od 25 lipca do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 28 lipca 2023r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
8 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie >>>pobierz pdf <<<
od 25 lipca do 9 sierpnia 2023 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej i oryginału zaświadczenia/ świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 11 sierpnia 2023r., do godz.15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
14 sierpnia 2023 r., do godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
14 sierpnia 2023 r., do godz. 14.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2018 – 2023;
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie (zaświadczenie o zawodzie MEN-I/76);
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 2 zdjęcia;
  • wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny tutaj oraz w kancelarii uczniowskiej szkoły).

 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 10

PLAN NABORU

2023/2024

Semestr I

L.p

Zawód

Okres kształcenia

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Technik Mechatronik

2 lata

0,5

10

Technik Mechanik

2 lata

0,5

10

Technik Usług Fryzjerskich

2 lata

0,5

10

Technik Handlowiec

2 lata

0,5

10

Technik Logistyk

2 lata

0,5

10