Formularz o przyjęcie – Online

Blank Form (#3)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  

TYP SZKOŁY:

WYBRANY ZAWÓD:

DANE OSOBOWE KANDYDATA


ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA


DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO


DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE *

WYBRANE SZKOŁY *

(*kolejność grup rekrutacyjnych jest istotna w procesie rekrutacji)

 

 

Pouczenie:

  1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2021r., poz. 1082 t.j.)
  2. Wnioskodawca ma prawo odmowy udzielania informacji na temat spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów, oznacza to jednak nieuwzględnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do wniosku, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, starosty) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Oświadczenie:

  1. Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
  2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
  4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć wykonanych podczas zajęć w szkole lub poza szkołą w związku z uczestniczeniem w zajęciach organizowanych przez szkołę  lub inny podmiot, wskazanych przez szkołę na stronie internetowej szkoły, facebook.