BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – INFORMATOR KANDYDATA

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

od 13 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
 od 21 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 15 lipca 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16 lipca 2024 r. do godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie >>>pobierz pdf <<<
od 13 maja do 17 lipca 2024 r.

– potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 19 lipca 2024 r., do godz. 15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
22 lipca 2024 r. do godz. 10.00

– przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną szkoły informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty
22 lipca 2024 r., do godz. 14.30

 

 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Branżowej Szkoły I stopnia nr 10

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)

od 23 lipca do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 5 sierpnia 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
6 sierpnia 2024 r. do godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie >>>pobierz pdf <<<
od 23 lipca do 7 sierpnia 2024 r.

– potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 9 sierpnia 2024 r., do godz.15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
12 sierpnia 2024 r. do godz. 10.00

– przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną szkoły informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty
12 sierpnia 2024 r., do godz. 14.30

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

2024/2025

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH:

 • JĘZYK POLSKI
 • MATEMATYKA
 • Informatyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 •  ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

Informatyka

Fizyka

ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

MECHATRONIK:

 • JĘZYK POLSKI
 • MATEMATYKA
 • Informatyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 •  ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

KLASY WIELOZAWODOWE

 • JĘZYK POLSKI
 • MATEMATYKA
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • ORAZ WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 (formularz elektroniczny dostępny tutaj oraz w kancelarii uczniowskiej szkoły);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245); (skierowanie należy pobrać w kancelarii uczniowskiej szkoły od 13 maja do 17 lipca 2024 r.);
 • dwa zdjęcia;
 • dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata).

 

 

Badania kandydatów do szkół

>>>>>> Lista placówek <<<<<<<<

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych branżowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).

 

PLAN NABORU

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10  na rok szkolny 2024/2025

L.p Zawód Okres kształcenia Liczba oddziałów Liczba uczniów
1.       Mechatronik 3 lata 0,3 10
2.       Mechanik pojazdów samochodowych 3 lata 0,3 10
3.       Operator obrabiarek skrawających 3 lata 0,3 10
4.       Klasy wielozawodowe 3 lata 2 50